Th2 102019
 

Trong phần này, chúng ta sẽ nói về vấn đề cài đặt Python.

a. Cài đặt Python trên Windows:

Bước 1: Thực hiện tải bản cài đặt từ trang chủ: http://www.python.org. Chú ý phiên bản được chúng tôi sử dụng trong tài liệu này là Python 2.x vì vậy bạn nên lựa chọn phiên bản phù hợp cho việc thực hành.

Bước 2: Tiến hành cài đặt Python như một chương trình trên Windows bình thường.

Bước 3: Để có thể làm việc với Python ở cửa sổ cmd mà không cần trỏ rõ thư mục cài đặt, bạn cần thiết lập biến môi trường bằng cách:

Click chuột phải vào Mycomputer chọn Properties
Click chọn Advanced system settting.
Chọn Environment Variables
Sau đó thêm đường dẫn cài đặt Python vào biến PATH

Sau đó bạn gõ python tại của sổ cmd, nếu hiển thị như sau là bạn đã thành công.

Python 2.7.6 (default, Nov 10 2013, 19:24:18) [MSC v.1500 32 bit (Intel)] on win32Type "copyright", "credits" or "license()" for more information.>>>

b. Cài đặt trên HĐH Linux

Hầu như các hệ điều hành đều hỗ trợ Python, bạn có thể cài đặt online, hoặc offline. Chúng ta sẽ thấy các cách phổ biến sau:

Trên Debian (Ubuntu, Linux Mint, …) chúng ta sử dụng

apt-get install python

Trên RedHat (CentOS, RedHat, Asianux, …)

yum install python

Sau khi cài đặt xong, bạn cũng có thể sử dụng Python bằng cách gõ python vào cửa sổ dòng lệnh.

Chúc các bạn thành công !