Th2 112019
 

Giới thiệu công cụ:
Công cụ có tác dụng kiểm tra các lỗi về SSL của hệ thống của bạn như: HeartBleed, CCS Injection, SSLv3 POODLE, FREAK…
Công cụ hỗ trợ các lỗi:
[CVE-2014-0160] CCS Injection
[CVE-2014-0224] HeartBleed
[CVE-2014-3566] SSLv3 POODLE
[CVE-2015-0204] FREAK Attack
[CVE-2015-4000] LOGJAM Attack

Cài đặt

A. Tải về từ git
git clone https://github.com/pythonvietnam/a2sv
cd a2sv
B. Cài đặt Python + OpenSSL

pip install argparse 
pip install netaddr 

apt-get install openssl

C. Chạy công cụ A2SV

python a2sv.py -h

Ví dụ bạn thực hiện kiểm tra bằng lỗi bằng câu lệnh

python a2sv.py -t 127.0.0.1 
python a2sv.py -t 127.0.0.1 -m heartbleed 
python a2sv.py -t 127.0.0.1 -p 8111

Cập nhật bằng lệnh

python a2sv.py -u 
python a2sv.py --update

Chúc các bạn thành công!