Th2 122019
 

Trong Python bạn có thể thực hiện phép tính từ trên trình thông dịch.

Ví dụ:

>>> 2 + 3
5
>>> 23 - 3
20
>>> 22.0 / 12
1.8333333333333333

Để lấy giá trị thập phân bạn thực hiện như trên. Để lấy giá trị làm trong bạn sử dụng toán tử %

>>> 14 % 
32

Ví dụ về số nguyên

 
#!/usr/bin/env python
days = int(raw_input("Enter days: "))
months = days / 30
days = days % 30
print "Months = %d Days = %d" % (months, days)

Kết quả như sau:

$ ./integer.py
Enter days: 265
Months = 8 Days = 25

Trong dòng đầu tiên chúng ta sẽ lấy số ngày, sau đó lấy số tháng và ngày và cuối cùng là in chúng ra màn hình. Bạn có thể làm chúng một cách dễ dàng.

#!/usr/bin/env python
days = int(raw_input("Enter days: "))
print "Months = %d Days = %d" % (divmod(days, 30))

Hàm divmod(num1, num2) trả về hai giá trị , giá trị thứ 2 là division của num1 và num2 và giá trị thứ 2 là modulo của num1 và num2.

Toán tử quan hệ (Relational Operators)

Bạn cũng có thể sử dụng toán tử quan hệ trong Python như ví dụ dưới đây.

 
>>> 1 < 2
True
>>> 3 > 34
False
>>> 23 == 45
False
>>> 34 != 323
True
>>> 4.0 // 3
1.0
>>> 4.0 / 3
1.3333333333333333

Toán tử logic (Logical Operators)

Ví dụ:

>>> 1 and 4
4
>>> 1 or 4
1
>>> -1 or 4
-1
>>> 0 or 4
4

Tính toán

>>> a = 12
>>> a += 13
>>> a
25
>>> a /= 3
>>> a
8
>>> a += (26 * 32)
>>> a
840
#!/usr/bin/env python
N = 100
a = 2
while a < N:
print "%d" % a
a *= a

Kết quả:

$ ./shorthand.py
2
4
16

Biểu thức

Bạn có thể sử dụng như ví dụ dưới đây, để dễ đọc bạn nên có dấu cách.

 a = 234 * (45 - 56.0 / 34) 

Ví dụ:

#!/usr/bin/env python
a = 9
b = 12
c = 3
x = a - b / 3 + c * 2 - 1
y = a - b / (3 + c) * (2 - 1)
z = a - (b / (3 + c) * 2) - 1
print "X = ", x
print "Y = ", y
print "Z = ", z

Kết quả

$ ./evaluationexp.py
X = 10
Y = 7
Z = 4

Chuyển đổi kiểu

Chúng ta có thể thưc hiện chuyển đổi thủ công. Ví dụ như:

float(string) -> float value
int(string) -> integer value
str(integer) or str(float) -> string representation
>>> a = 8.126768
>>> str(a)
'8.126768'

Sau đây là chương trình tính toán giá trị của dãy số 1/x+1/(x+1)+1/(x+2)+ … +1/n với n tăng dần, trong trường hợp x = 1 và n =10

#!/usr/bin/env python
sum = 0.0
for i in range(1, 11):
sum += 1.0 / i
print "%2d %6.4f" % (i , sum)

Kết quả như sau:

$ ./evaluateequ.py
1 1.0000
2 1.5000
3 1.8333
4 2.0833
5 2.2833
6 2.4500
7 2.5929
8 2.7179
9 2.8290
10 2.9290

Dòng code sum += 1.0 / i nó có nghĩa là sum = sum + 1.0 / i.

Sau đây là chương trình giải phương trình bậc 2

#!/usr/bin/env python
import math
a = int(raw_input("Enter value of a: "))
b = int(raw_input("Enter value of b: "))
c = int(raw_input("Enter value of c: "))
d = b * b - 4 * a * c
if d < 0:
print "ROOTS are imaginary"
else:
root1 = (-b + math.sqrt(d)) / (2.0 * a)
root2 = (-b - math.sqrt(d)) / (2.0 * a)
print "Root 1 = ", root1
print "Root 2 = ", root2

Trong ví dụ này chúng ta sẽ thực hiện tính toán lương của một nhân viên kinh doanh camera. Lương cơ bản là 1500, với mỗi một camera bán được anh ấy sẽ có 200 và hoa hồng của nhân viên kinh doanh là 2%. Đầu vào là số camera và tổng số giá của camera.

#!/usr/bin/env python
basic_salary = 1500
bonus_rate = 200
commision_rate = 0.02
numberofcamera = int(raw_input("Enter the number of inputs sold: "))
price = float(raw_input("Enter the total prices: "))
bonus = (bonus_rate * numberofcamera)
commision = (commision_rate * numberofcamera * price)
print "Bonus = %6.2f" % bonus
print "Commision = %6.2f" % commision
print "Gross salary = %6.2f" % (basic_salary + bonus + commision)

Kết quả như sau:

$ ./salesmansalary.py
Enter the number of inputs sold: 5
Enter the total prices: 20450
Bonus = 1000.00
Commision = 2045.00
Gross salary = 4545.00

Chúc các bạn thành công !