Th2 132019
 

Cấu trúc câu lệnh điều khiển như sau:

If statement

The syntax looks like

if expression:
do this

Ví dụ: Viết chương trình kiểm tra số nhỏ (lớn) hơn 100 Code tham khảo

#!/usr/bin/env python
number = int(raw_input("Enter a number: "))
if number < 100:
print "The number is less than 100"

Kết quả:

$ ./number100.py
Enter a number: 12
The number is less than 100

Else

Trong trường hợp muốn in ra số đó lớn hơn 100, trường hợp này chúng ta sử dụng else. Nó sẽ thực hiện khi biểu thức if không hoàn thành.

#!/usr/bin/env python
number = int(raw_input("Enter a number: "))
if number < 100:
print "The number is less than 100"
else:
print "The number is greater than 100"

Kết quả :

$ ./number100.py
Enter a number: 345
The number is greater than 100

Ví dụ về cách sử dụng elif

>>> x = int(raw_input("Please enter an integer: "))
>>> if x < 0:
... x = 0
... print 'Negative changed to zero'
... elif x == 0:
... print 'Zero'
... elif x == 1:
... print 'Single'
... else:
... print 'More'

Chúc các bạn thành công !