Th2 232019
 
 • Bài toán: Hàng ngày sysadmin cần phải theo dõi và backup database của các dịch vụ công ty, việc backup diễn ra thủ công bằng tay gây mất nhiều thời gian và công sức.
 • Ý tưởng giải quyết: Viết một chương trình tự động sao lưu database mysql sau đó tự động gửi về email cho quản trị viên. Sau đây là chương trình gợi ý.
#!/usr/bin/python3
 
import MySQLdb
import os
import time
import smtplib
from email.MIMEMultipart import MIMEMultipart
from email.MIMEBase import MIMEBase
from email.MIMEText import MIMEText
from email import Encoders
 
user='xyz'
passwd='abc'
host='localhost'
 
#! Mail authentication for sending attachment to administrator
gmail_user = "oh123star@star.com"
gmail_pwd = "sdasdasdas"
filestamp = time.strftime('%Y-%m-%d')
conn = MySQLdb.connect (host, user, passwd)
 
cursor = conn.cursor()
 
cursor.execute("SHOW DATABASES")
 
results = cursor.fetchall()
cursor.close()
conn.close()
 
for result in results:
  if result[0] == 'MAP':
      backupfile=result[0]+ "_"+ filestamp + ".sql.gz"
      cmd="echo 'Back up "+result[0]+" database to /Backup/"+backupfile+"'"
      os.system(cmd)
      cmd="mysqldump -u "+user+" -h "+host+" -p"+passwd+" "+result[0]+" | gzip -9 --rsyncable > /Backup/"+backupfile
      os.system(cmd)
 
#! Send email method
 
def mail(to, subject, text, attach):
 msg = MIMEMultipart()
 
 msg['From'] = gmail_user
 msg['To'] = to
 msg['Subject'] = subject
 
 msg.attach(MIMEText(text))
 
 part = MIMEBase('application', 'octet-stream')
 part.set_payload(open(attach, 'rb').read())
 Encoders.encode_base64(part)
 part.add_header('Content-Disposition',
     'attachment; filename="%s"' % os.path.basename(attach))
 msg.attach(part)
 
 mailServer = smtplib.SMTP("mail.abc.com", 25)
 mailServer.ehlo()
 mailServer.starttls()
 mailServer.ehlo()
 mailServer.login(gmail_user, gmail_pwd)
 mailServer.sendmail(gmail_user, to, msg.as_string())
 # Should be mailServer.quit(), but that crashes...
 mailServer.close()
 
title = filestamp + " Backup File HAN MAP database!"
mail("destinationEmail@abc.com",
 title,
 "Hello. Please refer to attachment about database backup",
 backupfile)

Chúc bạn thành công.