Th2 242019
 

Docker là một dự án mã nguồn mở giúp tự động triển khai các ứng dụng Linux và Windows vào trong các container ảo hóa. Docker cung cấp một lớp trừu tượng và tự động ảo hóa dựa trên Linux.

Cài đặt Docker

$ sudo apt-get update

Cài đặt Docker sử dụng câu lệnh

$ sudo apt-get install docker

Kiểm tra hoạt động của Docker

$ sudo docker run hello-world

Tạo ứng dụng chạy Django

Bước đầu tiên ta sẽ cài đặt Django và tạo một dự án mặc định

$ sudo pip install django==1.9
$ django-admin startproject djangoapp

Requirements File

Chúng ta sẽ tạo một file chứa các gói cần cài đặt

$ cd djangoapp
$ nano requirements.txt

Thêm các gói cần thiết

#requirements.txt

Django==1.9
gunicorn==19.6.0

Tạo Docker file

# set the base image 
FROM python:2.7

# File Author / Maintainer
MAINTAINER Esther

#add project files to the usr/src/app folder
ADD . /usr/src/app

#set directoty where CMD will execute 
WORKDIR /usr/src/app

COPY requirements.txt ./

# Get pip to download and install requirements:
RUN pip install --no-cache-dir -r requirements.txt

# Expose ports
EXPOSE 8000

# default command to execute  
CMD exec gunicorn djangoapp.wsgi:application --bind 0.0.0.0:8000 --workers 3 

Build the Docker Image

Để build image ta sẽ làm các bước sau:

$ sudo docker build -t django_application_image .

Sending build context to Docker daemon  12.8kB
Step 1/7 : FROM python:2.7
 ---> 2863c80c418c
Step 2/7 : ADD . /usr/src/app
 ---> 09b03ff8466e
Step 3/7 : WORKDIR /usr/src/app
Removing intermediate container a71a3bf6af90
 ---> 3186c92adc85
Step 4/7 : COPY requirements.txt ./
 ---> 701c0be5e039
Step 5/7 : RUN pip install --no-cache-dir -r requirements.txt
 ---> Running in ed034f98db74
Collecting Django==1.9 (from -r requirements.txt (line 1))
 Downloading Django-1.9-py2.py3-none-any.whl (6.6MB)
Collecting gunicorn==19.6.0 (from -r requirements.txt (line 2))
 Downloading gunicorn-19.6.0-py2.py3-none-any.whl (114kB)
Installing collected packages: Django, gunicorn
Successfully installed Django-1.9 gunicorn-19.6.0
Removing intermediate container ed034f98db74
 ---> 1ffd08204a07
Step 6/7 : EXPOSE 8000
 ---> Running in 987b48e1a4ef
Removing intermediate container 987b48e1a4ef
 ---> ef889d6e8fcb
Step 7/7 : CMD exec gunicorn djangoapp.wsgi:application --bind 0.0.0.0:8000 --workers 3
 ---> Running in 4d929e361d0f
Removing intermediate container 4d929e361d0f
 ---> c6baca437c64
Successfully built c6baca437c64
Successfully tagged django_application_image:latest

Kiểm tra lại xem đã có images chúng ta vừa tạo không

$ sudo docker images.

REPOSITORY         TAG         IMAGE ID      CREATED       SIZE
django_application_image  latest       c6baca437c64    34 minutes ago   702MB

Chạy ứng dụng thông qua việc khởi động docker image

$ sudo docker run -p 8000:8000 -i -t django_application_image

[2018-03-25 12:29:08 +0000] [1] [INFO] Starting gunicorn 19.6.0
[2018-03-25 12:29:08 +0000] [1] [INFO] Listening at: http://0.0.0.0:8000
[2018-03-25 12:29:08 +0000] [1] [INFO] Using worker: sync
[2018-03-25 12:29:08 +0000] [8] [INFO] Booting worker with pid: 8
[2018-03-25 12:29:08 +0000] [9] [INFO] Booting worker with pid: 9
[2018-03-25 12:29:08 +0000] [10] [INFO] Booting worker with pid: 10

Gunicorn sẽ khởi động ứng dụng và chạy ở đường link http://0.0.0.0:8000. Sau đó bạn có thể truy cập nó từ trình duyệt.

Để kiểm tra các container hoạt động, bạn dùng lệnh:

$ sudo docker ps -a
CONTAINER ID    IMAGE           COMMAND         CREATED       STATUS              PORTS              NAMES
100695b41a0a    django_application_image  "/bin/sh -c 'exec gu…"  13 seconds ago   Exited (0) 4 seconds ago                     hopeful_easley

Tổng kết

Việc chạy ứng dụng trên Docker sẽ giúp chúng ta khởi động ứng dụng một cách nhanh chóng, môi trường giữa các ứng dụng khác nhau cũng dễ dàng được phân biệt và quản lý.

Chúc các bạn thành công!