Bài 5: Cấu trúc điều khiển If else

 Python Basic  Chức năng bình luận bị tắt ở Bài 5: Cấu trúc điều khiển If else
Th2 132019
 
Bài 5: Cấu trúc điều khiển If else

Cấu trúc câu lệnh điều khiển như sau: If statement The syntax looks like if expression: do this Ví dụ: Viết chương trình kiểm tra số nhỏ (lớn) hơn 100 Code tham khảo #!/usr/bin/env pythonnumber = int(raw_input(“Enter a number: “))if number < 100: print “The number is less than 100” Kết quả: $ ./number100.pyEnter a […]

Bài 4: Toán tử và biểu thức

 Python Basic  Chức năng bình luận bị tắt ở Bài 4: Toán tử và biểu thức
Th2 122019
 
Bài 4: Toán tử và biểu thức

Trong Python bạn có thể thực hiện phép tính từ trên trình thông dịch. Ví dụ: >>> 2 + 35>>> 23 – 320>>> 22.0 / 121.8333333333333333 Để lấy giá trị thập phân bạn thực hiện như trên. Để lấy giá trị làm trong bạn sử dụng toán tử % >>> 14 % 32 Ví dụ […]

Bài 3: Biến và kiểu dữ liệu

 Python Basic  Chức năng bình luận bị tắt ở Bài 3: Biến và kiểu dữ liệu
Th2 112019
 
Bài 3: Biến và kiểu dữ liệu

Từ khóa Sau đây là danh sách các từ khóa của ngôn ngữ, chúng ta không thể sử dụng chúng như một định danh thông thường. Chúng ta phải dùng chính xác các từ sau đây: and del from not whileas elif global or withassert else if pass yieldbreak except import printclass exec in raisecontinue […]

Bài 2: Khái niệm cơ bản

 Python Basic  Chức năng bình luận bị tắt ở Bài 2: Khái niệm cơ bản
Th2 112019
 
Bài 2: Khái niệm cơ bản

Python là ngôn ngữ lập trình thông dịch, điều đó có nghĩa là bạn có thể viết code ngay trên trình thông dịch hoặc viết vào file sau đó chạy chúng. Đầu tiên chúng ta sẽ sử dụng trình thông dịch để bắt đầu viết một chương trình đầu tiên (bạn có thể sử dụng […]

Bài 1: Cài đặt Python

 Python Basic  Chức năng bình luận bị tắt ở Bài 1: Cài đặt Python
Th2 102019
 
Bài 1: Cài đặt Python

Trong phần này, chúng ta sẽ nói về vấn đề cài đặt Python. a. Cài đặt Python trên Windows: Bước 1: Thực hiện tải bản cài đặt từ trang chủ: http://www.python.org. Chú ý phiên bản được chúng tôi sử dụng trong tài liệu này là Python 2.x vì vậy bạn nên lựa chọn phiên bản […]